Archive

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2007 Г.)

18.05.2016

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2007 Г.)

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г.

 

§ 1. В чл. 10, ал. 2 т. 9 се отменя.

 

§ 2. (*) Създава се чл. 10а:

"Чл. 10а. В зона "А" се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони."

Заключителни разпоредби

 

§ 3. Параграф 2 влиза в сила с влизането в сила на условията и реда за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, определени в Закона за туризма.

-------------------------

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 


  Назад към Новини