Archive

„РЕТУР“ (RETOUR) – ИНОВАТИВЕН РЕСУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

13.05.2016

Курсът „Ретур“ (RETOUR) представлява иновативен ресурс за обучение по руски език за възрастни, работещи в сферата на туристическото обслужване: ресторантьорството, хотелиерството и търговията на дребно. Курсът е разработен в рамките на проекта „РЕТУР“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия , от университетски преподаватели и експерти от България, Италия, Испания, Франция Гърция и Ирландия и е достъпен на английски, френски, испански, италиански, гръцки и български език. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на комуникативни умения у учащите се и практическо овладяване на руски език на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР) за работещите в сферата на туристическото обслужване.

Програмата за обучение съчетава онлайн обучението с традиционните методи и съвременни интерактивни средства за обучение. Курсът е построен върху типични ситуации, в които попадат туристите, чиито роден език е руски, и се състои от три вида ресурси: видео, аудио, и писмен текст, които са лесно достъпни онлайн (www.russian-for-tourism.eu). Тематично курсът е разделен на три основни части: „В хотела“, „В ресторанта“, „В магазина“ и включва:

• видео

• аудио

• писмени учебни материали, включващи минималната лексика по отделни теми, тематичен речник, необходимите граматични конструкции, граматични таблици, упражнения и ключ за упражненията.

Курсът съдържа:

• Ръководство за самостоятелно обучаващи се

• Ръководство за преподавателя

• Учебни материали, които включват

- въведение в основите на руската граматична система, правилата за произношение и за четене;

- тридесет урока;

- аудио записи към всеки урок;

- видеоклип към всеки урок;

- ключ на упражненията.

• Три видеоклипа с информация за културните различия

• Три видеоклипа с указания за създаване на индивидуални учебни планове

• Учебен видео клип с информация за различните видео версии

Учебните видеоклипове, даващи указания за изграждане на индивидуален учебен план и улесняващи междукултурното общуване, са достъпни на сайта и на специалния канал на „Ретур“ в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLn6xjVtH88T1aje6TLE0Dg/playlists. Те са достъпни за упражняване на произношението и са свързани с различните версии на видеоклиповете.

Технологията на диференцираното обучение, предвиждащо осъществяване на познавателната дейност на обучаемите с оглед на индивидуалните възможности, равнище на подготовка и интереси, е реализирана във всяка учебна единица. Уроците са разделени на две части: Част А – за начинаещи (0 – А1) и Част Б – за малко напреднали. Това дава по-голяма свобода при използване на курса. Мултимедийните продукти разширяват рамките на образователния процес като повишават неговата практическа насоченост и спомагат за интензифициране на самостоятелната работа на обучаващите се. Създадената персонална страница /Индивидуално пространство/ на сайта на „Ретур“ www.russian-for-tourism.eu представлява мощен ресурс за самостоятелно обучение с възможност за тестов контрол в рамките на всеки урок.


  Назад към Новини