Архив

ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА ПО ПРОГРАМА ФАР - Доц. д-р Димитър Каменов

19.05.2004

От началото на 2004 г. стартира пилотен проект по програма ФАР “Инициативи на пазара на труда” за професионално обучение по актуални и перспективни професии в туризма за безработни в неравностойно положение и дългосрочно безработни. Водеща организация по изпълнението на проекта е ИНСТИТУТ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕНИДЖМЪНТ “ОКОМ”.

доц. д-р Димитър Каменов е Директор на Института по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ” - София. Ръководител е на проекта програма ФАР “Инициативи на пазара на труда” – 2004 г. Чете лекции по бизнес планиране, управление на човешките ресурси и индустриални отношения. Притежава дългогодишен практически опит в индустриалния мениджмънт, научно-изследователската работа по организация и управление и в дледдипломното управление.

Автор е на много статии, редица научно-приложни разработки и участия в международни проекти, програми, книги и др. Сред тях е и “Бизнес планиране” – Наръчник за начинаещия предприемач, издание на Института по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ”.

Работата по този проект е в отговор на необходимостта от професионална подготовка на съвременно равнище на безработни от селищата в Софийски региион, които имат потенциал да се развиват като туристически зони – София, Банкя, Панчарево, Правец, Долна баня, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Самоков и др. В тези селища съществуват благоприятни природни и антропогенни ресурси за разкриване на нови работни места и бизнес реализация в сферата на приоритетния за българската икономика отрасъл – туризъм.

Конкретните цели, които ще бъдат постигнати чрез обучението са: ще се повиши интересът и ще се създаде мотивация сред участниците в обучението от Софийския регион към професионална подготовка и реализация в сферата на туризма;

Ще се осъществи висококачествена професионална подготовка на включените в квалификационните курсове, която да им даде нови шансове за трудова и бизнес реализация по усвоените професии на високо професионално равнище. Ще се окаже съдействие на успешно завършилите обучението за наемане на работа в туристически фирми или за започване на собствен бизнес;

В модерно олганизирания учебен процес ще се апробират и усъвършенствуват учебни планове и програми както и нови учебни материали, дидактически методи и средства с оглед по-нататъшното им прилагане в професионалното обучение по съответните професии.

Ще се проведат следните квалификационни курсове:

Квалификационен курс А: “Управление на туристическа фирма” . Професия: “ Мениджър на малко предприятие в туризма”;

Квалификационен курс В: “Маркетинг и реклама в туризма”. Професия: “ Маркетолог в туризма”;

Квалификационен курс С: “Организация на обслужването в хотел “. Професия: “Администратор в хотелиерството”;

Квалификационните курсове съдържат две части: теоретично обучение - с практическа насоченост, което се провежда в учебни зали и кабинети, обзаведени с най-съвременни учебно-технически средства и учебна практика - провежда се в туристически фирми на определени работни места, съобразно изучаваната професия под ръководството на квалифицирани преподаватели по практика с реални възможности участниците в обучението да продължат професионалната си реализация.

Участниците в обучението ще придобият:
    • Професионални умения за работа с персонален компютър което е изключително важна предпоставка за ефективно упражняване на трите професии, включени в проекта, в това число и специализирани практически знания и умения за работа с информационно-резервационните системи в туризма и хотелиерството;

    • Комуникативен бизнес английски език, което е задължително условие за успешна комуникация и културно обслужване на чуждестранни туристи;

    • Съвременни професионални знания и умения, необходими за постигането на високо качество и резултатност на туристическите дейности;

    • Първоначален практически опит, който ще се придобие чрез учебна практика в действащи туристически фирми и ще повиши пригодността на завършилите обучението за започване на работа без въвеждащо практическо обучение в наемащите ги фирми.

    • Обучението ще се провежда в малки учебни групи, в удобни съвременно оборудвани зали на Института по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ” – София. Преподаватели по всички учебни модули и дисциплини са водещи специалисти в съответните области от авторитетни наши висши учебни заведения – УНСС, СУ ”Св. Кл. Охридски”, Технически Университет – София и др. На успешно завършилите ИИОМ “ОКОМ” издава удостоверение за придобита квалификация по посочените професии по образец на МОН на основание на лиценз, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

Конкретните практически ползи за участниците в обучението са повишаване на конкурентноспособността им на трудовия пазар, преки възможности за започване на работа в туристически фирми, както и за стартиране на собствен малък бизнес в сфората на туризма.

Обучението се провежда за първи път в сферата на туризма и неговата основна цел е да се повишат професионализма и качеството на услугите в тази област с цел те да отговорят на високите международни стандарти. След успешно апробиране на учебните програми за придобиване на квалификация, те биха могли да се превърнат в добра основа за въвеждане на държавни стандарти и изисквания в областта на квалификацията на кадрите в туризма в България.

Доц. д-р Димитър Каменов

  Назад към Новини