Архив

Общо събрание на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

30.04.2004

На 23.04.2004 г. се състоя редовно Общо събрание на членовете на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Събранието се проведе в гр. София в конферентна зала “Марица”, хотел “Родина”.

Присъстващите членове изслушаха и приеха подробния отчет на УС на БХРА за изминалата 2003 г. за цялостната работа, инициативите и всекидневната организационно-творческа дейност на асоциацията. С особено внимание членовете изслушаха конкретните резултати от работата в законодателната сфера в туризма, както и резултатите от сътрудничеството на БХРА с десетки организации, министерства и партньори на асоциацията през годината като – Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Икономическата и Бюджетната комисия на Народното събрание, БТК, БАТА, БААТ, БАСЕТ, ИАНТРИ, БТПП, БСК, GTZ, Агенцията за малки и средни предприятия и др.

На събранието беше изслушан отчета на Контролния съвет и доклада за финансовото състояние на БХРА. Приет бе бюджета за 2004 г. и утвърден размера на встъпителната вноска и годишния членски внос за членове на сдружението:

  • Минимален членски внос за индивидуален член – 50 лв.;
  • Встъпителна вноска - 25% от стойността на годишния членски внос;
  • Годишен членски внос за индивидуален член - 1.00 лв./легло;
  • Годишен чл. внос за регионални туристически сдружения – 200 лв.;
  • Годишен членски внос за асоциирани членове – 150 лв.;
Обсъдена и допълнена от членовете бе Програма и насоки за дейността на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация през 2004 г.

/Отчетният доклад е на разположение на членовете на БХРА в офиса на асоциацията./


  Назад към Новини