Архив

До членовете на БХРА - Общо събрание на членовете на сдружението на 23.04.2004 г.

17.04.2004

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БХРА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 23.04.2004 г. от 14.00 часа в гр. София, хотел “Родина”, конферентна зала “Марица” при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на сдружението и Управителния съвет през 2003 г.

2. Приемане на доклад за финансовото състояние на БХРА.

3. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет през 2003 г.

4. Приемане на бюджет на сдружението за 2004 г. Утвърждаване на размера на встъпителната вноска и годишния членски внос за членове на сдружението.

5. Обсъждане на програма за дейността на БХРА през 2004 г.

6. Разни.

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете, всеки работен ден от 22.03.2004 г. до 23.04.2004 г в офиса на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или техни представители.

Молим да потвърдите Вашето присъствие до 21 април 2004 г. на тел.: 02/987-65-86 . Ако желаете да ползвате нощувка в хотел “Родина”, Ви предлагаме преференциални цени – 40.00 лв. за двойна стая и 35.00 лв. за единична без закуска. Резервация можете да направите на тел.: 02/987-65-86 до 21 април т.г.


  Назад към Новини