Архив

СТАНОВИЩЕ относно таксата за битови отпадъци

21.11.2005

   Във връзка с поставените от членове на БХРА въпроси относно определяне и заплащане на такса за битови отпадъци, представяме на Вашето внимание следното становище:

   Таксата за битови отпадъци е регламентирана в чл.62 - чл.71 от Закона за местните данъци и такси. Тази такса се заплаща за услугите по събирането, извозването, обезвреждането на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, чистота на териториите за обществено ползване.

   Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет.

Редът за определяне и плащане на таксата за битови отпадъци в гр.София е регламентиран в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

   С приемането на тази наредба е допусната и правната възможност стопанските субекти пряко да договарят услугата - извозване на смет - със сметоизвозващи фирми. При пряко договаряне предприятията се освобождават от онази част, от таксата смет, касаеща сметосъбирането и сметоизвозването. Тази част представлява повече от половината от заплащаната такса смет.

   При пряко договаряне със сметоизвозваща фирма се постига значителен икономически ефект в няколко насоки:

  1. Фирмите предоставят съдове за смет.
  2. Сметта се извозва в удобно за клиента време и според нуждите му.
  3. Осъществява се строг контрол за всеки вдигнат съд.
  4. Налице е възможност за разделно събиране на отпадъци.
  5. Клиентът заплаща цената на реално извършена услуга.

   Към настоящият момент това е единствената правна възможност за намаляване на средствата, заплащани като такса за битови отпадъци.

   Адв.Милко Михайлов - юридически съветник на БХРА

СТАНОВИЩЕ НА СОФИЙСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ, ОТНОСНО ПРОБЛЕМА С ОТПАДЪЦИТЕ (7 октомври 2005 г.)

За да се развива туризма трябва да има чиста околна среда, чиста столица и България, без отровени въздух и водите. Поради тази причина сме против всякакви технологии, които увреждат гореизброените природни ресурси, в това число и балирането, бъдещето на балите може да бъде само изгаряне. За да може народа ни да бъде здрав, трябва да приложим съвременна високоефективна технология за преработка и облагородяване на битовата смет и битовите утайки. Ние знаем, че такива технологии съществуват, но това което се прави до момента е против внедряването им.

Какво се прави? Пакетиране, балиране на битовата смет във влажно състояние, а това превръща балите в метанови бомби. Единственият начин да се унищожат вече престоялите и опасни от екологична гледна точка бали е изграждане на завод за изгаряне. Ние, хотелиерите сме против изгарянето като технология, защото при изгарянето се отделят 180 вида отровни газове, които ще съсипят околната среда - въздух, води и хора, гори, дивеч - цялата флора и фауна. Още повече, тези технологии - пакетиране, балиране и изгаряне са 5 пъти по-скъпи от технологиите за пълно рециклиране.

ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ ОТ ЕКОЛОГИЧНА И ФИНАНСОВА ГЛЕДНА ТОЧКА -технологиите за пълно рециклиране са най-евтини, най-екологични, най-комплексни. Те облагородяват много видове боклук едновремено, връщат на природата това, което тя е дала на хората и най-важното при тези технологии не са необходими изграждането на нови депа/сметища. Изграждането на нови депа/сметища за трайно ползване правят регионите в радиус от 100 км. около тези депа опасни за развитие на селското стопанство, туризма и за здравето на всички ни. Това са нашите мотиви за прилагане на рециклиращи високо ефективни технологии без изгаряне и без сметище.

Настояваме пакетирането да спре, да се направят временни сметища и да се изградят фабрики за пълно рециклиране без изгаряне, така впоследствие ще се ликвидират всички временни и постоянни сметища, те ще оползотворят сметта в своите инсталации и ще облагородят старите сметищни региони.

Ние, хотелиерите плащаме огромни суми между 30 000 и 200 000 лв. годишно на хотел и искаме тези средства да се използват ефективно, вместо да се правят високи разходи за остаряла технология без бъдеще, която ще замърси трайно околната среда. Ние, хотелиерите до момента се сблъскахме с две кризисни ситуации в столицата, когато трябваше за своя сметка да наемаме камиони и извозваме сметта в провинцията. Ако нещата не се променят, очакваме нови кризи в бъдещи периоди.

Обръщаме се към:

  • Министерството на екологията и водите;
  • Столична община и общините в България;
  • Всички институции в страната, от които зависи разрешаването на проблема;
  • Към медиите и гражданите на България

Призоваваме да се внедрят трайни екологични решения с цел запазване на природата и оптимизиране на разходите. Такива с доказана ефективност и целесъобразност вече съществуват и се прилагат в страни от Европейския съюз.


  Назад към Новини