Архив

По-съществени нови моменти в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма
/обн. ДВ бр.94/25.11.2005 г./

11.12.2005

   1.В чл. 3, ал. 3 се добавя съответно:
Към т. 5 - "плажове към естествени водни обекти (морски, речни и езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни)".
Към т.6 - "ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бягане".

   2.Създава се чл. 3а със следната ал. 2:
(2) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

   3.Член 5 се изменя така:

"Чл. 5. (1) Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на туризма е Държавната агенция по туризъм.

(2) Държавната агенция по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(3) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет.

(4) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм."

   4.Всички функции на последващия контрол се връщат към Комисията за търговия и защита на потребителите.

   5.Навсякъде думите "Министерството на културата и туризма и на Агенцията по туризъм" се заменят с "Държавната агенция по туризъм".

   6.Регламентира се, че издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране дава право на законна работа на туристическия обект.

   7.В чл. 50б се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на плажа и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху плажа, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага: ...."

   8.В чл. 50в се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на ски-писта и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристическия обект, към което прилага:..."

   9. Към трите вида ски писти се добавя четвърта - "черна".

   10.В чл. 51 се създават нови:

"(8) Туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

(9) Категоризирането на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се урежда с наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от председателя на Държавната агенция по туризъм."

   11.В чл. 52 се създава т. 6:

"6. туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристически хижи - "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса"."

   12.В § 66 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "без да е необходимо подаване на заявление за категоризация от страна на концесионерите им" се заличават.

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4:

"(2) Концесионерите на морските плажове по ал. 1 подават заявление за получаване на категория "С" по право, съдържащо необходимата по чл. 61, ал. 1, т. 3 информация, за вписване в Националния туристически регистър.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага заверено копие от договора за предоставяне на концесия върху морския плаж.

(4) Концесионерите на морските плажове по ал. 1 получават категорийна символика, включваща удостоверение и табела, без да заплащат такса."


  Назад към Новини