Архив

Постигнати законодателни промени

24.02.2004

1. Закон за местните данъци и такси

Дълго продължилата дискусия относно режима на туристическата такса се увенча с успех чрез приемането на нова ал.3 на чл.93 от ЗМДТ, съгласно която: “Приходите от туристическата такса от средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за:

 
  • изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство.
  • изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване
  • опазване, поддържане и развитие на зелените площи.
  • санитарно-хигиенни мерки
  • реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.”
С новата редакция се възстанови основният правен принцип при определянето и събирането на туристическата такса, която всъщност следва да представлява равностойност на предоставените услуги.

В конкретния случай предоставените услуги ще бъдат в изпълнение на общинската програма за развитие на туризма, съгласно чл.93, ал.3 от ЗМДТ.

По този начин през 2004 г. ще се промени порочната практика на общините да използват приходите от туристическата такса за попълване на празнини в бюджета и покриване на всякакви разходи във връзка с това.

Живко Желязков
Юридически консултант на БХРА

Очакваме вашите въпроси към правната рубрика на адрес: bhra_office@abv.bg

  Назад към Новини