Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 

УСТАВ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА

АСОЦИАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 831537180

Ф.д.№17173/1993г., парт.№1023, том 16, рег.5, стр.53, 6 с-в,

Приет от Общото събрание на сдружението, проведено на

04.12.2012 год.

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 /1/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.  и от 04.12.2012 г./ СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА  ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ, наричана по-долу за краткост "БХРА" е юридическо лице с нестопанска цел учредено и функциониращо, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав, и е браншово туристическо сдружение, по смисъла на Закона за туризма,.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ /БХРА/ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

/3/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ/БХРА/, което може допълнително да се изписва и на английски език по следния начин: “BULGARIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION”.

/4/ Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК по БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

/5/ Седалището и адресът на управление на сдружението са: град София - 1000, Столична Община, Район Сердика, ул. "Раковски" № 145 А.

 

II. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2 /1/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и от 04.12.2012 г./ БХРА се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ:

ЦЕЛИ

/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ БХРА има следните цели:

1.Да осъществява защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;

2.Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на хотелиерството и ресторантьорството в България;

3.Да разработва програми за развитие на дейността на членове си;

4.Да популяризира постиженията и възможностите на своите членове в чужбина;

5.Да задоволява интересите на своите членове, свързани с осигуряване на инвестиции, информация и специализирана помощ;

6.Да следи за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове;

7.Да съдейства за подобряване на квалификацията на членове си като им оказва всестранна помощ и съдействие;

8.Да популяризира своята дейност и резултатите от нея и да допринася за осъществяването и развитието на хотелиерството и ресторантьорството.

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и от 04.12.2012 г./ Предметът на дейност на сдружението е: участие в национални и международни програми; организиране на срещи, симпозиуми, семинари и други за постигане на целите си; дава становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на Асоциацията; подпомагане на правителствени и други не правителствени организации, работещи по същите теми; съдейства на членовете си и на други заинтересовани лица при решаване на спорове чрез доброволен арбитраж; съдейства на членовете си за установяване на полезни делови контакти, събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в България и чужбина; подбор и разпространяване на статистическа и друга информация полезна за членовете и; осигуряване на правна помощ по проблеми, свързани с туризма, както и всякакъв друг вид дейности и услуги не забранени от законите на Р.България и международното законодателство във връзка с развитие на туристическия продукт в Р. България.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

/4 /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и от 04.12.2012 г./ БХРА може да извършва допълнителна стопанска дейност /чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ/, само ако е свързана с предмета на основната дейност на Асоциацията, като на основание чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.2 от Закона за туризма, ще разходва имуществото си за: повишаване качеството на туристическия продукт и развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение.

СРОК

Чл. 3. Сдружението не е ограничено със срок.

 

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

 

Чл. 4 /1/ Членството в БХРА е доброволно.

/2/ Членовете на БХРА биват - редовни, асоциирани и почетни.

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и от 04.12.2012 г./ Редовните членове на Асоциацията могат да бъдат:

/а/ юридически лица /всички изброени в Част Втора, Дял Втори от ТЗ и сдруженията с нестопанска цел, съгласно ЗЮЛНЦ/, както и еднолични търговци (ЕТ) /съгласно Част Втора, Дял Първи от ТЗ/ - притежаващи в Република България средства за подслон, места за настаняване и/или заведения за хранене и/или атракции, които споделят целите на Асоциацията, приемат нейния Устав и се съгласяват да изпълняват задълженията, регламентирани в него.

/б/ местни и чуждестранни хотелски вериги /юридически лица/, регистрирани в Република България, които споделят целите на Асоциацията, и приемат нейният Устав.

/в/ регионални туристически сдружения на хотелиерския и ресторантьорския бранш, регистрирани като юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Считано от датата на приемане на промените на ал.3 в Устава, редовните членове на сдружението, които не отговарят на новите изисквания на ал.3 губят качеството си на “редовен член” и придобиват качеството “асоцииран член”.

/4/ Асоциирани членове могат да бъдат:

физически лица, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност; туроператорски, консултански фирми, производители, банки, рекламни агенции, организации за подготовка на кадри и др., които споделят целите на Асоциацията и приемат нейният Устав.

/5/ За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат приемани дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързани с тях дейности.

Чл. 5 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Почетните и асоциираните членове на Асоциацията нямат правото на глас в Общото събрание на сдружението.

Чл. 6 Управителния съвет при одобряване на членовете по чл. 4, чл. 3 и ал. 4 може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомагат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

Чл. 7 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Приемането на нови членове в Асоциацията се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства относно законосъобразния характер на възникването на съответния член. Писменият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 8 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Размерът и сроковете за плащане на годишния членски внос се определят от Управителния съвет на сдружението.

Чл. 9 /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Управителният съвет при одобряване на членовете по чл. 4 може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомогнат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

Чл. 10 Членовете имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията и на неговите структури;

/2/ Да участват в Общото събрание и провеждането на мероприятия на Асоциацията;

/3/ Да се възползват от дейностите на Асоциацията;

/4/ Да поставят за решаване въпроси от общ интерес;

/5/ Да поставят за обсъждане и търсят за защита по принципни проблеми, свързани с осъществяване на дейността на Асоциацията;

/6/ Да напуснат доброволно Асоциацията.

Чл. 11 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Членовете са длъжни:

/1/ Да спазват Устава на Асоциацията и рещенията на Общото събрание;

/2/ Да съдействат за постигането на целите на Асоциацията;

/3/ Да плащат годишния си членски внос до 30 юни за текущата година. За новопъстъпилите членове – да плащат годишния си членски внос в 7-дневен срок от деня на избирането им за членове на Асоциацията.

/4/ Да не използват по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на Устава.

Чл. 12 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ /1/ Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:

1. С молба за доброволно напускане;

2. Смърт или поставяне под пълно запрещение, респ. несъстоятелност или прекратяване на юридическо лице - член на Асоциацията;

3. Изключване;

4. /нова с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ При отпадане.

/2/ Отпадането на член е налице при невнасяне на годишния членски внос до 30 юни на текущата година или при системно неучастие в работата на Асоциацията, което се констатира със съответните документи от Управителния съвет, съгласно приета от него Инструкция.

Чл. 13 Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет при следните случаи:

/1/ При системно нарушаване на Устава на Асоциацията;

/2/ При системно нарушаване на правилата на осъществяване на дейността на Асоциацията;

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Когато с действията си уронва престижа на Асоциацията;

/4/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Решението на УС за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. 

 

IV. СТРУКТУРА

Чл. 14 Органи на БХРА са:

- Общо събрание;

- Управителен съвет;

- изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и 04.12.2012 г./ Председател, шестима заместник-председатели;

- Контролен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Общото събране е висш орган на Асоциацията. То се състои от всички редовни членове на Асоциацията. Почетните и асоциираните членове на Асоциацията имат право на участие в Общото събрание, но нямат право на глас /съгласно чл.5 от Устава/.

Чл. 16 /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителния съвет;

/2/ Извънредно заседание на Общото събрание може да се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една десета от редовните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общо събрание в 14-дневен срок, то се свиква от районния съдия;

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.;

/4/ Поканата подлежи на обнародване в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете с право на глас. Ако не се яви нужното число , събранието се отлага за един час по късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове се явят;

/6/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Допуска се гласуване въз основа на изрично писмено пълномощно, в което е посочен дневния ред, както и начина на гласуване по него. Всеки пълномощник може да представлява един редовен член. Преупълномощаване не се допуска. Асоциираните и почетните членове на Асоциацията имат право на съвещателен глас;

/7/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите редовни членове на Асоциацията, а за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и/или прекратяване на дейността на Асоциацията, е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите редовни членове;

/8/ Гласуването е явно.

Чл. 17 Общото събрание:

1.      Определя основните насоки за развитието на Асоциацията;

2.      Изменя и допълва Устава;

3.      /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Определя броя, избира и освобождава състава на Управителния съвет, Избира и освобождава Председателя на Асоциацията, който е член на Управителния съвет по право;

4.      Избира и освобождава Контролния съвет, изслушва и се произнася по неговия доклад;

5.      Приема отчета на Управителния съвет;

6.      /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Взема решение за преобразуване и/или прекратяване на дейността на Асоциацията;

7.      Утвърждава решенията на Управителния съвет, когато това се изисква от Устава;

8.      /Отм. на 05.12.2007 г./

9.      Одобрява бюджета и счетоводния баланс;

10.  Взема и други решения,предвидени в този Устав и в действащото законодателство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Чл.18 /1//изм. с реш. на ОС от 11.05.2016г./ Управителния съвет е висш изпълнителен орган на Асоциацията, чиито брой и състав се определя от Общото събрание и се състои от максимум 41 /четиридесет и един/ юридически лица- редовни членове на сдружението, по смисъла на чл.4, ал.3 от този Устав. Членовете на УС избират 6 /шест/ заместник-председатели;

/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание;

/3/ Управителния съвет приема правила за работата си.

 

МАНДАТ

Чл. 18а. /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Управителният съвет се избира за срок от 5 /пет/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 19 /1/ Управителния съвет:

1.      Взема решения за участие в търговски дружества, както и за прекратяването му;

2.      Планира,организира и осигурява текущата работа на Асоциацията;

3.      Осъществява ръководство на Асоциацията в периода между заседанията на Общото събрание;

4.      /изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на Председателя;

5.      Взема решения по текущи въпроси, свързани с разходите по придобиване на права и изпълнения на задълженията на Асоциацията;

6.      /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Взема решения за приемане на нови членове, изключване на членове и констатира отпадането им, съобразно този Устав и приетата за целта Инструкция;

7.      Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и дейността в обща полза и носи отговорност за това;

8.      Подготвя заседанията на Общото Събрание и се отчита пред него за своята дейност;

9.      Организира,осъществява и отговаря за изпълнението на решенията на Общото Събрание;

10.  Определя реда и начина за стимулиране на деятели и членове на Асоциацията;

11.  /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Разработва и приема структурата и щата на сдружението;

12.  /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Във връзка със своята дейност създава комисии, работни групи и други помощни органи;

13.  /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество на сдружението;

14.  /Нова 05.12.2007 г./ Избира Изпълнително бюро- оперативен орган към Управителния съвет на сдружението;

15.  Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на други органи на Асоциацията.

/2/ Управителния съвет се свиква най-малко един път на тримесечие. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на Асоциацията до всички членове на Управителния съвет;

/3/ Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя на Асоциацията по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. В последния случай Председателя на Асоциацията е длъжен да свика Управителния съвет в едноседмичен срок.

Чл. 20 /1/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.;

/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен тези, за които съгласно закона или Устава се изисква друго квалифицирано мнозинство. За вземане на решения за изключване на членове на сдружението по 19, ал.1, т.6, както и за тези по чл.19, ал.1, т.3, 7 и 13 от този Устав се изисква обикновено мнозинство от всички членове на съвета;

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Членовете на Управителния съвет имат право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член.;

/4/ /Нова, с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета подпишат протокола за съответното решение, без забележки и възражения.;

/5/ /Нова с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващият заседанието.;

/6/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да участват редовно в заседанията на съвета.

Чл. 20а / приет на 05.12.2007 г .и изм. с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ /1/ Изпълнителното бюро се състои от минимум 7 физически лица, които се избират от Управителния съвет. Членове по право в бюрото са Председателят на сдружението и шестимата Зам.председатели.;

/2/ Дейността на Изпълнителното бюро се ръководи от Председателя на сдружението. Изпълнителното бюро може да приеме Правилник за дейността си, който се одобрява от Управителния съвет на сдружението.;  

/3/ Изпълнителното бюро осъществява управление на текущата дейност на сдружението и изпълнява решенията на висшестоящите органи в рамките на предоставените му от УС правомощия, с изключение на тези по чл.19, ал.1, т.1,4,6,11,12,13 и 14 от устава.;

/4/ Изпълнителното бюро отчита дейността си пред УС.;

/5/ Изпълнителното бюро свиква редовни заседания веднъж месечно и извънредни при необходимост или по преценка на Председателя на сдружението.;

/6/ Заседанията са редовни, ако на него присъствуват най-малко половината плюс един от членовете му.;

/7/ Решенията на Изпълнителното бюро се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на тези, за които  вътрешнонормативен акт изисква друго мнозинство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл. 21 /1/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и 04.12.2012г./ / Председателят на Асоциацията се избира от Общото събрание с явно гласуване.

/2/ Председателят на Асоциацията:

1.      Представлява Асоциацията пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от Управителния съвет;

2.      /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и 04.12.2012 г./ Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от някой от зам.-председателите, изрично упълномощен от Председателя;

3.      Разпорежда се със средствата на Асоциацията в рамките на утвърдения бюджет и решенията на УС;

4.      Назначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на Асоциацията;

5.      Ръководи текущата работа на Асоциацията и води регистър на членовете на Асоциацията;

6.      Осъществява други дейности, съобразно Устава на Асоциацията, които не са от пряката компетентност на други органи на Асоциацията;

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г. и 04.12.2012 г./ Председателят на Асоциацията може да делегира част от правомощията си за определен срок или без срок на един от заместник-председателите.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 22 /изм. с реш. на ОС от 11.05.2016 г./ Главният секретар на БХРА е длъжност, която се заема след утвърждаване на кандидатурата от Управителния Съвет.

/1 /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Главният секретар:

1.      Отговаря за организационното състояние на Асоциацията, координира работата на служителите и.

2.      Организира изпълнението на решенията на Управителния Съвет.

3.      Подготвя материалите за заседанията на Управителния Съвет, месечните и годишни планове на Асоциацията.

4.      Организира разработването на проекти по програми, свързани с дейността на Асоциацията за развитие на хотелиерството и ресторантьорството.

5.      Провежда и координира срещи и прояви, възложени му от Председателя, с оглед бъдещото сътрудничество на сдружението с други организации и институции.

6.      Информира Председателя, както и останалите членове на УС за текущата дейност на сдружението, изготвя месечни отчети за дейността си.

7.      Изпълнява други задачи, възложени му във връзка с дейността на сдружението от Председателя на Асоциацията.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23 /1/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Контролният съвет се състои от петима членове, които се избират от Общото събрание.

/2/ Членовете на Контролния съвет избират Председател измежду членовете си.

/3/ Контролният съвет:

1.      Осъществява цялостен контрол върху дейността на Асоциацията;

2.      Осъществява сигнална функция за нарушения на финансовата и уставната дисциплина;

3.      Следи за изпълнения на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

4.      Приема молби, жалби, сигнали и предложения от членовете на Асоциацията и ги внася за разглеждане в Общото събрание;

5.      Отчита се за своята работа пред Общото събрание и информира Управителния съвет за резултатите от своята дейност.

РЕГИОНАЛНИ АСОЦИАЦИИ

Чл. 24 /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ С решение на Управителния съвет на сдружението могат да се откриват и закриват регионални асоциации извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението. В регионалните асоциации могат да се създават секции по направления на работа или на териториален принцип. Всеки член може да участва в работата на повече от една секция.

Чл. 24а /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ (1) Регионалните асоциации не са юридически лица, ръководят се от управително тяло и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им.

(2) Редът и правилата за работа на управителните тела на регионалните асоциации се подчиняват на разпоредбите, регулиращи работата на Управителния съвет на сдружението.

(3) Регионалната асоциация се представлява от председател, избран от членовете на управителното тяло на регионалните асоциации и утвърден от Управителния съвет на сдружението. С решението за утвърждаване се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на председателя на регионалната асоциация.

(4) Регионалната асоциация формира свое Общо събрание, съставено от учредителите на регионалната асоциация, което упражнява следните правомощия:

1. предлага за утвърждаване и освобождаване членовете на управителното тяло на регионалната асоциация;

2. приема отчета за дейността на управителното тяло на регионалната асоциация;

3. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Управителния съвет на сдружението или настоящия Устав.

Чл. 24б. /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Регионалните асоциации водят книги за дейността си, като ежемесечно, до десето число на следващия месец, председателят на регионалната асоциация представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на регионалната асоциация и разходваните средства.

Чл. 24в /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района, на който се намира седалището на регионалната асоциация - наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

 

V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 25 /1/ Имуществото на БХРА се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост и други права, в съответствие с действащото законодателство.;

/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Имуществото се формира от встъпителен и годишен членски внос, от дарения, завещания, спонсорски договори, както и от допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.2, ал.3 от този Устав.;

/3/ Начинът на управление на имуществото се определя от Управителния съвет;

/4/ Асоциацията може да формира и целеви фондове по решение на Общото събрание, което определя и начинът на тяхното разходване.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 26 (1) /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 27. (1) /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ В срок до 31 януари на всяка година управителният съвет съставя годишен финансов отчет за предходната година и го предоставя за заверка на независим финансов одитор при условията на Закона за счетоводството, определен от общото събрание.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 28. /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 29. /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. (1) /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно, чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. (1) /нов, приет с реш. на ОС от 04.12.2012 г./ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

 

VII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

§.2. Уставът на сдружението е приет на Общо събрание на сдружението, проведено на 08.06.1993 г. в гр.София, изменен и допълнен с решения на Общото събрание на членовете, включително на 04.10.2002 г., на 05.12.2007 г., 04.11.2012г. и 11.05.2016г. в гр.София.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ БЛАГОЙ РАГИН /

 

Секретар:Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
18.12.2017
Годишни награди БХРА 2017 (галерия снимки и видео)
15.12.2017
БХРА във Фейсбук
29.11.2017
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2017 година
19.09.2017
Покана за участие в Международното туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ в гр. Смолян
04.09.2017
Покана за Общо събрание на членовете на БХРА
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.